Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

TOULKY SVATOU ZEMÍ

JERUZALÉM S BETLÉMEM - GALILEA - POBŘEŽÍ - TEL AVIVVydejte se s námi obdivovat zemi, která stále nepřestává fascinovat jak zbožné poutníky, tak běžné turisty. Zveme vás k návštěvě nejslavnějších biblických památek a současně míst spjatých s dějinami a kulturou novodobého židovského státu Izraele. První část zájezdu představuje pohodový týden v Jeruzalémě s výlety do nedalekých svatých míst v Palestině včetně slavného Betléma. Druhou část zájezdu strávíme v severním Izraeli nejprve v okolí Galilejského jezera s noclehy v Nazaretu, posléze se přesuneme na pobřeží Středozemního moře a do moderní metropole Tel Avivu s věhlasnými muzei a památníky. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 04.03. – 14.03.2016
TERMÍN: 02.12. – 12.12.2016

CENA: 34.990,- KčPROGRAM ZÁJEZDU 

 • 1. DEN odlet z Prahy přílet do Tel Avivu. Z letiště odjezd do Jeruzaléma na hotel. Následující tři dny nás čekají hlavní pamětihodnosti JERUZALÉMA.
 • 2. DEN První část dne zasvětíme OLIVOVÉ HOŘE: Ruský kostel Nanebevstoupení, mešita Nanebevstoupení, kostel Pater Noster, hrobky proroků, kostel Dominus flevit, chrám Máří Magdaleny, Getsemanská zahrada s hrobkou Panny Marie a bazilikou Utrpení. Přes JOŠAFATOVO ÚDOLÍ se přesuneme ke LVÍ BRÁNĚ, kudy vstoupíme do muslimské čtvrti STARÉHO MĚSTA. Projdeme ulicí VIA DOLOROSA s jednotlivými zastaveními až k CHRÁMU BOŽÍHO HROBU.
 • 3. DEN Tento den zahájíme prohlídkou CHRÁMOVÉ HORY (Haram aš-Šaríf), pak nás čekají hlavní pamětihodnosti ŽIDOVSKÉ ČTVRTI Starého města: ZEĎ NÁŘKŮ, náměstí CHURBA, SEFARDSKÉ SYNAGOGY, CARDO, náměstí BATEJ MACHASÉ. Odpoledne projdeme ARMÉNSKOU ČTVRTÍ až k CITADELE, případně se projdeme po HRADBÁCH Starého města s panoramatickými výhledy.
 • 4. DEN Ráno se přesuneme na okraj Jeruzaléma do EJN KEREMU, rodiště svatého Jana Křtitele. Hrůzy holocaustu nám připomene památník JAD VAŠEM a sousední HERZLOVA HORA zase zakladatele sionismu Theodora Herzla. Kolem budovy KNESETU (izraelského parlamentu) se přesuneme do čtvrti JEMIN MOŠE. Prohlídku Jeruzaléma zakončíme na posvátné hoře SION s Večeřadlem, hrobem krále Davida, Chrámem Zesnutí Panny Marie a hrobem Oskara Schindlera.
 • 5. DEN V ranních hodinách vyrazíme do BETLÉMA, kde kromě hlavního cíle, BAZILIKY NAROZENÍ PÁNĚ a sousedního CHRÁMU SVATÉ KATEŘINY, načerpáme atmosféru křesťanských i muslimských památek přeslavného města Davidova. Odpoledne se ještě pokocháme krásami antického HERODIONU, sídla Heroda Velikého, a v JUDSKÉ POUŠTI se v údolí řeky Kidron stavíme v proslulém klášteře MAR SABA, kam sice ženy nesmí vstupovat, ale i ze sousední věže se naskýtá úžasný výhled.
 • 6. DEN Podnikneme výlet k památkám východně od Jeruzaléma a v okolí Mrtvého moře. Nejprve se ráno zastavíme ve skalním KLÁŠTEŘE SVATÉHO JIŘÍ, odkud se přesuneme do KUMRÁNU, kde ve skalních jeskyních byly nalezeny proslulé svitky asketických esejců. Posléze nás čekají památky starověkého JERICHA, nejstarší osídlené lokalitě na světě: pahorek TEL JERICHO, ruiny loveckého HIŠÁMOVA PALÁCE a klášter SARANDORION na HOŘE POKUŠENÍ. Poslední zastavení bude pouštní klášter NÁBÍ MÚSÁ, dle muslimů poslední útočiště Mojžíšovo. Přesuneme se na hotel do NAZARETU.
 • 7. DEN Hned po ránu si prohlédneme rozvaliny starověkého města MEGIDA, dějiště biblického Armagedonu, a pak se pokocháme krásou zachovalé mozaiky na podlaze synagogy ve městě BEJT ALFA. Svět křižáckých válek nám přiblíží trosky hradu BELVOIR a v odpoledních hodinách si prohlédneme antické a byzantské památky města BEJT ŠE’AN. V podvečer si ještě v NAZARETU prohlédneme BAZILIKU ZVĚSTOVÁNÍ.
 • 8. DEN Prohlídku oblasti GENEZARETSKÉHO JEZERA začneme symbolicky v JARDENITU u biblické řeky JORDÁN. Pak projedeme kolem horkých pramenů do TIBERIADY, největšího města na Genezaretském jezeru, se zbytky křižáckého hradu, hrobem filosofa MAIMONIDA a kostelem SVATÉHO PETRA, který se zde živil jako rybář. Po Kristových stopách budeme kráčet i ve městě TABGHA, kde nás okouzlí Kostel rozmnožení chlebů a ryb, Kostel Primátu svatého Petra a HORA BLAHOSLAVENSTVÍ. Z antického KAFARNAUM se základy domu Šimona Petra přejedeme do malebného sefardského městečka SAFEDU s mnoha kabalistickými synagogami.
 • 9. DEN V ranních hodinách přejedeme k moři do křižáckého města AKKO s řadou památek křižáckého a osmanského období. V rušném přístavním městě HAIFA nás přivítá BAHÁISTICKÁ SVATYNĚ a HORA KARMEL se slavným klášter STELLA MARIS a ELIÁŠOVOU JESKYNÍ. Období velké slávy nám připomenou ruiny antického města CAESAREY. Na nocleh se přesuneme do TEL AVIVU.
 • 10. DEN Celý den budeme věnovat prohlídce TEL AVIVU, kterou zahájíme v uličkách STARÉ JAFFY. Pak se přesuneme do MUZEA IZRAELSKÉHO LIDU případně MUZEA EREC ISRAEL. Odpoledne si prohlédneme dominanty v centru města v okolí RABINOVA NÁMĚSTÍ. Prohlédneme si BAUHAUS CENTRUM, uměleckou BIALIKOVU ULICI, Velkou synagogu, VĚŽ MÍRU a Hassan Bekovu mešitu.
 • 11. DEN Odlet do Prahy a návrat domů.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Praha

UBYTOVÁNÍ:
10x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ:
10x snídaně

CENA ZAHRNUJE:
zpáteční letenka Praha-Tel Aviv vč. let tax a poplatků cca 7 500 Kč, 10x ubytování v hotelu se snídaní, transfer z/na letiště, místní doprava dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
ostatní strava, vstupné, vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 6700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 407 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 750 KčCopyright © 2013 - 2016 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist