Cestovatelské stránky průvodce Kamila Hanáka

Cestovatelské stránky průvodce Kamila HanákaCesty za uměním, historií, tradicemi, folklórem a zapomenutými světy...

ČERNÁ HORA - KOSOVO - ALBÁNIE - MAKEDONIE

TAJUPLNÝM BALKÁNEM AŽ K RYZÍMU DRAHOKAMU VÝCHODU - DIVUKRÁSNÉ ALBÁNIIVydejte se s námi na putování krajinou, která se doposud otevírá ve své drsné upřímnosti i kouzelné kráse balkánských světů všem, kteří jsou ochotni přijmout její ryzí duši takovou, jaká ve své čisté podstatě je. Tvář krajiny je zvrásněna tajuplnou minulostí sahající do pradávných dob bronzových, utvářena tisíciletí potomky balkánských hrdinů čelících nájezdům Řeků, Římanů, Bulharů i Turků, jež všichni nechali své stopy navždy v dějinách albánského lidu. „Ochutnáme“ divokou směsici křesťanství a islámu, spatříme až neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých. Projdeme malebná horská údolí v blízkosti majestátných horských štítů, nahlédneme do obyčejného života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou. Tento zájezd vytvořil a provází Kamil Hanák.TERMÍN: 14.07. – 25.07.2020

CENA: 17.490,- KčPROGRAM ZÁJEZDU

 • 1. DEN Odjezd z ČR, tranzit přes Maďarsko a Srbsko do Černé Hory.
 • 2. DEN Dopoledne turistika v tajemných PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera na černohorsko-albánském pomezí, nocleh v podhorském městečku PLAV na úpatí pohoří Visitoru.
 • 3. DEN Přejezd do oblasti METOHIJE (západní KOSOVO), návštěva kosovského městečka PEĆ, případně rozsáhlého komplexu PEĆSKÉHO PATRIARCHÁTU, ve středověku sídla hlavy srbské pravoslavné církve. Podél úpatí tajemných Prokletých hor se přesuneme do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, největší dochované sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na celém Balkáně (několik tisíc freskových kompozic), malebné kosovské město PRIZREN na severních svazích Šar planiny s bohatou tureckou čtvrtí (po Sarajevu nejzachovalejší muslimské město na Balkáně), přejezd na území Albánie, nocleh v zapomenutém středisku BAJRAM CURRI, městečku se snad nejkrásnější polohou z albánských měst s kulisou horského velikánu JEZERCA (2 693 m n. m.). Do severovýchodní části Albánie donedávna nevedly žádné cesty (silnice z Kosova byla postavena teprve nedávno a trajekt směrem na Skadar jezdí pouze jednou denně tam a zpět), proto se jedná o nejchudší část země, kde se čas zastavil ještě v dobách Envera Hoxhy. Této charakteristice také odpovídá úroveň ubytování jediného místního hotelu. Strava je však skvělá a majitel hotelu pohostinný.
 • 4. DEN Velmi brzké vstávání (v 5 hod.), plavba po majestátní řece DRIN z Fierzë do KOMANU, která je považována za jednu z nejkrásnějších vodních cest na světě, s mnoha zátokami, strmými útesy a s vodopády dosahujícími závratných výšek uprostřed překrásné a fascinující krajiny. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé pevnosti ROZAFAT. Pevnost s mohutnými zdmi a překrásným výhledem do okolí na soutoku tří řek u SKADARU (Shkodra) je i připomínkou legendy o statečné ženě, jejíž jméno pevnost nese, nocleh ve městě.
 • 5. DEN Čeká nás putování rovinatou střední Albánií s význačnými středisky albánské historie. Po zastávce v LEZHE, kde je pohřben albánský národní hrdina Skanderbeg navštívíme jeho hradní baštu v městečku KRUJË. V pevnosti se nachází muzeum dějin bojů proti Osmanské říši a jedno z nejlepších albánských etnografických muzeí. V přístavním městě DRAČ (Durres), který se nacházel na VIA EGNATIA (stará římská cesta spojující Jadranské moře s Cařihradem) si prohlédneme městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l. Odpoledne navštívíme BERAT - nejstarší a nejkrásnější albánské město s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými mešitami a kostely v dolním městě. Zde budeme rovněž nocovat.
 • 6. DEN Cestou k moři navštívíme APOLLONII se zbytky starověkého korintského města s chrámem boha Apollóna a pravoslavným klášterem Panny Marie. Po příjezdu k moři a krátké koupeli nás čeká ALBÁNSKÁ RIVIÉRA. Nejprve vyjedeme do průsmyku LLOGARE (1058 m n. m.), pokračujeme do malebné řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, dále projedeme krajem zemních pyramid a zpívajících cikád až k HIMARË, přímořskému letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku dobře zachovalou pevnost Aliho Paši Tepelenského. Na nocleh se přesuneme do malebného města GJIROKASTRA.
 • 7. DEN Ráno prohlídka GJIROKASTRY, památkové rezervace s bohatým historickým centrem: pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil Enver Hoxha. Následuje přejezd do archeologického areálu v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými objekty, která je doprovázena vůní eukalyptu a švitořením cvrčků, a nově vybudovaným špičkovým muzeem, Odpoledne návštěva přímořského letoviska SARANDË, srdce jižního pobřeží, perly albánské riviéry. Procházka po promenádě lemované datlovými palmami a oleandry. Poslední zastávkou bude vyvěračka MODRÉ OKO - výjimečný podzemní pramen ostře syté (uprostřed) a ostře modravé (u okrajů) barvy. Návrat do hotelu.
 • 8. DEN Tento den se budeme přesouvat klikatým údolím řeky VJOSE, navštívíme PËRMET, malebné městečko ležící v krásné krajině obklopené velehorami, turistická vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality, večer se ubytujeme v hotelu ve vesničce proslulé svým středověkým kostelíkem s překrásnými freskami.
 • 9. DEN Dopoledne navštívíme město KORÇA zvané albánská „Paříž“, centrum albánského národního obrození s nejstarší školou a rozsáhlým muzeem středověkého umění a pravoslavnou metropoli VOSKOPOJA, kde se nachází významný pravoslavný klášter a několik pravoslavných chrámů. Odpoledne turistika v národním parku DRENOVË. Od uhelných dolů si vyšlápneme k unikátním skalním útvarům. Nocleh opět ve vesničce Mborja nedaleko Korče.
 • 10. DEN Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, k jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganikou). Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům. Dopoledne návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN, která se nachází na starověké cestě VIA EGNATIA na břehu Ohridského jezera. Následuje relax a koupání v jezeře s konzumací věhlasných „koránů“ (ohridských pstruhů). Po obědě přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka města s návštěvou významných chrámů z dob učedníků sv. Cyrila a Metoděje. Nocleh v hotelu na břehu jezera v malebném národním parku MAVROVO.
 • 11. DEN Ráno návštěva TETOVA, prohlídka staré turecké Pestré mešity (Šarena Džamija), turistika na Popově Šapce v ŠAR PLANINĚ - horský masiv s téměř čtyřmi desítkami ledovcových jezer a s nesčetnými přírodními krásami v obrovském moři pastvin, posetými tisícihlavými stády ovcí, které jsou hlídány typickým makedonským pasteveckým plemenem Šarplaninec. Večer odjezd do Srbska.
 • 12. DEN Přesun přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Návrat do ČR v odpoledních hodinách.


NÁSTUPNÍ MÍSTA:
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava

SVOZ:
Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto od 3 osob

UBYTOVÁNÍ:
9x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích

STRAVOVÁNÍ:
9x polopenze

CENA ZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně horské turistiky a připojištění stornopoplatků, doprava klimatizovaným autobusem, plavba po řece Drin, 9x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích, 9x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

CENA NEZAHRNUJE:
vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj 3.100 Kč


Copyright © 2013 - 2020 Kamil Hanák. Všechna práva vyhrazena

TOPlist